Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technology Business Partners Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Technology Business Partners Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolęcińska 4, 04-801 Warszawa

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  a) zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług lub sprzedaż towarów);
  b) prowadzenie z Panią/Panem korespondencji handlowej;
  c) prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
  d) sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora Danych;
  e) prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora Danych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
  f) dochodzenie roszczeń;
  g) archiwizacja;
  h) udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
  i) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  j) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych;
  k) dla celów podatkowych (w razie takiej konieczności).

  Podstawą prawną przetwarzania, w zależności od relacji prawnej z Panem/Panią, danych będzie:

a) udzielona zgoda;
b) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy;
c) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych;
d) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, takich jak udzielanie odpowiedzi na Pana/Pani pisma i wnioski, realizacja umów ze swoimi kontrahentami, prowadzenia korespondencji handlowej, prowadzenie bezpośrednich działań marketingowych.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  podmioty, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania, w tym podwykonawcom, dostarczającym przesyłki kurierskie, firmom informatycznym, jak również innym firmom współpracującym z Administratorem Danych, urzędom skarbowym, kancelariom prawnym, którym Administrator Danych zlecił np. prowadzenie postępowania.

 2. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora Danych do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
b) okres przez jaki są świadczone usługi;
c) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora Danych;
d) okres na jaki została udzielona zgoda.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Administrator Danych zapewnia, że:
  a) nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa;
  b) nie sprzedaje Pana/Pani danych osobowych jakimkolwiek podmiotom;
  c) przetwarza Pana/Pani dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dba o ich bezpieczeństwo.